นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

การยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

1.ท่านสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าและเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้ ก่อนการกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ ในหน้า สั่งซื้อสินค้า
2.ในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าและกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 5 วัน มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ
3. หากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง และแจ้งโอนด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ที่ถูกต้อง
4. หากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ท่านสามารถรอให้คำสั่งซื้อหมดอายุอัตโนมัติในระยะเวลา 5 วัน โดยไม่ต้องทำการชำระเงินและแจ้งโอน
5. รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นๆได้

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

ทางห่านคู่ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับนั้นจะไม่ตรงกับรุ่น ขนาด หรือสีที่ท่านได้สั่งซื้อไป โดยสินค้าที่ท่านจะขอแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ ก็ต่อเมื่อ
1. สินค้ายังอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
2. ไม่มีการแกะสินค้าออกจากหีบห่อที่บรรจุ
3. ยังมิได้นำสินค้าไปใช้ ซักทำความสะอาด หรือ สวมใส่แล้ว
4. แจ้งเรื่องกลับมาทางห่านคู่ภายใน 7 วันหลังจากที่สินค้าได้ถูกส่งไปถึงยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในการสั่งซื้อ
ในกรณีนี้ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ โดยท่านจะต้องนำส่งสินค้าที่ผิดขนาดกลับมาที่ทางห่านคู่ในสภาพครบถ้วนและสมบูรณ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางห่านคู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนมายังที่ห่านคู่ตามหลักฐานค่าจัดส่งในราคาที่เหมาะสม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่าน" หากสินค้าที่รับคืนมาไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต้น ทางห่านคู่ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า

การแลกเปลี่ยนสินค้า

ท่านสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีท่านสั่งซื้อสินค้าไปผิด ขนาด สี หรือ รุ่น โดยสินค้าที่ท่านจะแลกเปลี่ยนได้ ก็ต่อเมื่อ
1. สินค้ายังอยู่ในสภาพที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
2. ไม่มีการแกะสินค้าออกจากหีบห่อที่บรรจุ
3. ยังมิได้นำสินค้าไปใช้ ซักทำความสะอาด  หรือ สวมใส่แล้ว
4. แจ้งเรื่องกลับมาทางห่านคู่ภายใน 7 วันหลังจากที่สินค้าได้ส่งไปถึงที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในการสั่งซื้อ และให้ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสามารถจัดสินค้าที่ท่านต้องการจะแลกนั้นให้ได้
5. สินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนนั้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากับสินค้าเดิมที่ท่านสั่งซื้อไป
เมื่อทางห่านคู่ได้รับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนกลับมาแล้วและได้รับการยืนยันว่าสินค้าถูกต้องและครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ที่ท่านต้องการเปลี่ยนกลับไปให้ท่าน โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าครั้งใหม่
และในกรณีที่สินค้าที่ท่านต้องการแลกมีมูลค่ามากกว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปในครั้งแรก ท่านสามารถชำระส่วนต่างเพื่อทำการแลกสินค้าได้
หากสินค้าที่รับคืนมาไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต้น ทางห่านคู่ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า

การคืนเงินในกรณีอื่นๆ

ในกรณีที่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อและชำระเงินมาแล้วแต่ทางห่านคู่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่ท่านต้องการให้ท่านได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางห่านคู่จะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งเต็มจำนวนกลับไปให้ท่าน


ขอบคุณ!

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว

Your remaining points

Not enough points

Number of redemption